Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic
Regional assessment of air pollution and climate change over East and Southeast Asia: results from MICS-Asia Phase III
Editor(s): J. S. Fu, G. R. Carmichael, Z. Wang, Y. Cheng, and Q. Zhang More information

Download citations of all papers

26 Jun 2019
IAP-AACM v1.0: a global to regional evaluation of the atmospheric chemistry model in CAS-ESM
Ying Wei, Xueshun Chen, Huansheng Chen, Jie Li, Zifa Wang, Wenyi Yang, Baozhu Ge, Huiyun Du, Jianqi Hao, Wei Wang, Jianjun Li, Yele Sun, and Huili Huang
Atmos. Chem. Phys., 19, 8269-8296, https://doi.org/10.5194/acp-19-8269-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8269-2019, 2019
Short summary
06 May 2019
Evaluation and uncertainty investigation of the NO2, CO and NH3 modeling over China under the framework of MICS-Asia III
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Syuichi Itahashi, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Lei Chen, Meigen Zhang, Zhining Tao, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Kengo Sudo, Yuesi Wang, Yuepeng Pan, Guiqian Tang, Meng Li, Qizhong Wu, Baozhu Ge, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1158,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1158, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
10 Apr 2019
The wet deposition of the inorganic ions in the 320 cities across China: spatiotemporal variation, source apportionment, and dominant factors
Rui Li, Lulu Cui, Yilong Zhao, Ziyu Zhang, Tianming Sun, Junlin Li, Wenhui Zhou, Ya Meng, and Hongbo Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-52,https://doi.org/10.5194/acp-2019-52, 2019
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
19 Mar 2019
Development of a unit-based industrial emission inventory in the Beijing–Tianjin–Hebei region and resulting improvement in air quality modeling
Haotian Zheng, Siyi Cai, Shuxiao Wang, Bin Zhao, Xing Chang, and Jiming Hao
Atmos. Chem. Phys., 19, 3447-3462, https://doi.org/10.5194/acp-19-3447-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-3447-2019, 2019
Short summary
11 Feb 2019
MICS-Asia III: Multi-model comparison and evaluation of aerosol over East Asia
Lei Chen, Yi Gao, Meigen Zhang, Joshua S. Fu, Jia Zhu, Hong Liao, Jialin Li, Kan Huang, Baozhu Ge, Xuemei Wang, Yun Fat LAM, Chuan Yao Lin, Syuichi Itahashi, Tatsuya Nagashima, Mizuo Kajino, Kazuyo Yamaji, Zifa Wang, and Jun-ichi Kurokawa
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1346,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1346, 2019
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
17 Jan 2019
Model evaluation and inter-comparison of surface-level ozone and relevant species in East Asia in the context of MICS-Asia phase III Part I: overview
Jie Li, Tatsuya Nagashima, Lei Kong, Baozhu Ge, Kazuyo Yamaji, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Qi Fan, Syuichi Itahashi, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Meigen Zhang, Zhining Tao, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meng Li, Jung-Hun Woo, Jun-ichi Kurokawa, Qizhong Wu, Hajime Akimoto, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-1283,https://doi.org/10.5194/acp-2018-1283, 2019
Manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
16 Jan 2019
Comparison of surface ozone simulation among selected regional models in MICS-Asia III – effects of chemistry and vertical transport for the causes of difference
Hajime Akimoto, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Joshua S. Fu, Dongsheng Ji, Jiani Tan, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 603-615, https://doi.org/10.5194/acp-19-603-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-603-2019, 2019
Short summary
CC BY 4.0
Publications Copernicus