Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

Journal metrics

 • IF value: 5.668 IF 5.668
 • IF 5-year value: 6.201 IF 5-year
  6.201
 • CiteScore value: 6.13 CiteScore
  6.13
 • SNIP value: 1.633 SNIP 1.633
 • IPP value: 5.91 IPP 5.91
 • SJR value: 2.938 SJR 2.938
 • Scimago H <br class='hide-on-tablet hide-on-mobile'>index value: 174 Scimago H
  index 174
 • h5-index value: 87 h5-index 87
Volume 15, issue 7
Atmos. Chem. Phys., 15, 3687–3701, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3687-2015
© Author(s) 2015. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Special issue: Amazonian Aerosol Characterization Experiment 2008...

Atmos. Chem. Phys., 15, 3687–3701, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3687-2015
© Author(s) 2015. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Research article 02 Apr 2015

Research article | 02 Apr 2015

Submicron particle mass concentrations and sources in the Amazonian wet season (AMAZE-08)

Q. Chen et al.

Related authors

Characterization of anthropogenic organic aerosols by TOF-ACSM with the new capture vaporizer
Yan Zheng, Xi Cheng, Keren Liao, Yaowei Li, Yong Jie Li, Ru-Jin Huang, Weiwei Hu, Ying Liu, Tong Zhu, Shiyi Chen, Limin Zeng, Douglas R. Worsnop, and Qi Chen
Atmos. Meas. Tech., 13, 2457–2472, https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020, 2020
Short summary
Model bias in simulating major chemical components of PM2.5 in China
Ruqian Miao, Qi Chen, Yan Zheng, Xi Cheng, Yele Sun, Paul I. Palmer, Manish Shrivastava, Jianping Guo, Qiang Zhang, Yuhan Liu, Zhaofeng Tan, Xuefei Ma, Shiyi Chen, Limin Zeng, Keding Lu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-76,https://doi.org/10.5194/acp-2020-76, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Characterization of the light-absorbing properties, chromophore composition and sources of brown carbon aerosol in Xi'an, northwestern China
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Jie Guo, Ziyi Chen, Jing Duan, Ting Wang, Haiyan Ni, Yongming Han, Yongjie Li, Qi Chen, Yang Chen, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 5129–5144, https://doi.org/10.5194/acp-20-5129-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5129-2020, 2020
Short summary
Summertime and wintertime atmospheric processes of secondary aerosol in Beijing
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Meng Wang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Chunying Chen, Douglas R. Worsnop, Thorsten Hoffmann, Colin O'Dowd, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 20, 3793–3807, https://doi.org/10.5194/acp-20-3793-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-3793-2020, 2020
Short summary
Contrasting sources and processes of particulate species in haze days with low and high relative humidity in winter time Beijing
Ru-Jin Huang, Yao He, Jing Duan, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Weiwei Hu, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Wenting Dai, Junji Cao, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Wei Xu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-158,https://doi.org/10.5194/acp-2020-158, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary