Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

Journal metrics

 • IF value: 5.668 IF 5.668
 • IF 5-year value: 6.201 IF 5-year
  6.201
 • CiteScore value: 6.13 CiteScore
  6.13
 • SNIP value: 1.633 SNIP 1.633
 • IPP value: 5.91 IPP 5.91
 • SJR value: 2.938 SJR 2.938
 • Scimago H <br class='hide-on-tablet hide-on-mobile'>index value: 174 Scimago H
  index 174
 • h5-index value: 87 h5-index 87
Volume 14, issue 23
Atmos. Chem. Phys., 14, 12683–12699, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-12683-2014
© Author(s) 2014. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.
Atmos. Chem. Phys., 14, 12683–12699, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-12683-2014
© Author(s) 2014. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Research article 02 Dec 2014

Research article | 02 Dec 2014

Atmospheric black carbon and warming effects influenced by the source and absorption enhancement in central Europe

S. Nordmann et al.

Related authors

Evaluation of the size segregation of elemental carbon (EC) emission in Europe: influence on the simulation of EC long-range transportation
Ying Chen, Ya-Fang Cheng, Stephan Nordmann, Wolfram Birmili, Hugo A. C. Denier van der Gon, Nan Ma, Ralf Wolke, Birgit Wehner, Jia Sun, Gerald Spindler, Qing Mu, Ulrich Pöschl, Hang Su, and Alfred Wiedensohler
Atmos. Chem. Phys., 16, 1823–1835, https://doi.org/10.5194/acp-16-1823-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-1823-2016, 2016
Short summary
Comprehensive mapping and characteristic regimes of aerosol effects on the formation and evolution of pyro-convective clouds
D. Chang, Y. Cheng, P. Reutter, J. Trentmann, S. M. Burrows, P. Spichtinger, S. Nordmann, M. O. Andreae, U. Pöschl, and H. Su
Atmos. Chem. Phys., 15, 10325–10348, https://doi.org/10.5194/acp-15-10325-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-10325-2015, 2015

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Modeling the global radiative effect of brown carbon: a potentially larger heating source in the tropical free troposphere than black carbon
Aoxing Zhang, Yuhang Wang, Yuzhong Zhang, Rodney J. Weber, Yongjia Song, Ziming Ke, and Yufei Zou
Atmos. Chem. Phys., 20, 1901–1920, https://doi.org/10.5194/acp-20-1901-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1901-2020, 2020
Short summary
FLEXPART v10.1 simulation of source contributions to Arctic black carbon
Chunmao Zhu, Yugo Kanaya, Masayuki Takigawa, Kohei Ikeda, Hiroshi Tanimoto, Fumikazu Taketani, Takuma Miyakawa, Hideki Kobayashi, and Ignacio Pisso
Atmos. Chem. Phys., 20, 1641–1656, https://doi.org/10.5194/acp-20-1641-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1641-2020, 2020
Short summary
Modeling dust sources, transport, and radiative effects at different altitudes over the Tibetan Plateau
Zhiyuan Hu, Jianping Huang, Chun Zhao, Qinjian Jin, Yuanyuan Ma, and Ben Yang
Atmos. Chem. Phys., 20, 1507–1529, https://doi.org/10.5194/acp-20-1507-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1507-2020, 2020
Short summary
Air quality and climate change, Topic 3 of the Model Inter-Comparison Study for Asia Phase III (MICS-Asia III) – Part 2: aerosol radiative effects and aerosol feedbacks
Meng Gao, Zhiwei Han, Zhining Tao, Jiawei Li, Jeong-Eon Kang, Kan Huang, Xinyi Dong, Bingliang Zhuang, Shu Li, Baozhu Ge, Qizhong Wu, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Joshua S. Fu, Tijian Wang, Mian Chin, Meng Li, Jung-Hun Woo, Qiang Zhang, Yafang Cheng, Zifa Wang, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 20, 1147–1161, https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020, 2020
Short summary
Six global biomass burning emission datasets: intercomparison and application in one global aerosol model
Xiaohua Pan, Charles Ichoku, Mian Chin, Huisheng Bian, Anton Darmenov, Peter Colarco, Luke Ellison, Tom Kucsera, Arlindo da Silva, Jun Wang, Tomohiro Oda, and Ge Cui
Atmos. Chem. Phys., 20, 969–994, https://doi.org/10.5194/acp-20-969-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-969-2020, 2020
Short summary